Reformationsjubilæets puljer

 

Reformationsjubilæets logo

Logoet kan downloades og anvendes i forbindelse med synliggørelse af arrangementer i anledning af jubilæumsåret.

 

Til potentielle ansøgere

Folkekirkens Fællesfond bevilgede i 2014 midler til forberedelse og afvikling af folkekirkelige aktiviteter i forbindelse med Reformationsjubilæet 2017.

Bevillingen blev givet dels til en bogudgivelse og dels som en rammebevilling til finansiering af kirkelige aktiviteter i forbindelse med fejringen af Reformationsjubilæet.

Alle de frie midler til projekter er nu uddelt.

 

Formål

Præsidiet for Reformationsjubilæet har det overordnede ansvar for fejringen og udgør jubilæets officielle forankring. Det er desuden Præsidiets opgave at fastsætte de overordnede indholdsmæssige rammer for fejringen, herunder bl.a. at sikre og understøtte forskningstemaer, der kan tilvejebringe ny viden om 1500-tallets reformation og ny viden om reformationens betydning for folkekirken op til i dag.

Fællesfondens rammebevilling skal anvendes til at finansiere relevante folkekirkelige aktiviteter, som understøtter folkekirkens formål og har et landsdækkende perspektiv, og som ikke finansieres af menighedsråd, provsti eller stift.

Præsidiet ønsker med bevillingen at fremme en mangfoldighed af aktiviteter til belysning af den folkekirkelige betydning af Reformationen.

 

Kriterier

Kriterierne for udvælgelse af de støttede projekter var som følger:

For at komme i betragtning til et tilskud, skal der indsendes en ansøgning, som skal indeholde forslag til et projekt inklusiv en overordnet procesplan, som afspejler Præsidiets visioner til belysning af den folkekirkelige markering. Ansøgningen skal desuden indeholde et budget over de forskellige aktiviteter, der er indeholdt i projektet. Det skal i ansøgningen anføres, i hvilket eller hvilke år midlerne påtænkes brugt. Endelig bør det fremgå, om ansøgeren har erfaring med opgaver af tilsvarende karakter. I forlængelse heraf bør ansøgningen vedlægges CV for den eller de personer, der er projektansvarlige, herunder kontaktoplysninger samt CVR- eller CPR-nummer.

Præsidiet vil ved vurderingen af eventuelle projekters egnethed især lægge vægt på følgende kriterier:

  • at projektet understøtter folkekirkens formål (forkyndelse og mission) og har et landsdækkende perspektiv
  • at projektet understøtter folkekirkelige aktiviteter, der bidrager til fejring af Reformationsjubilæet med en bred involvering af det danske samfund
  • at der ydes tilskud til varierede projekter, der bidrager til den folkekirkelige fejring af Reformationsjubilæet
  • at procesplanen i ansøgningen fremstår realistisk og hensigtsmæssig i forhold til tidshorisonten
  • at den anslåede værdi af den eller de aktiviteter, der fremgår af projektet, fremstår realistisk. 

Se de støttede projekter her.

Finansiering af folkekirkelige aktiviteter.

Finansiering af samfundsrelaterede aktiviteter.

Behandling af ansøgninger og udbetaling af støtte

For de støttede projekter gælder følgende:

Hvis der opstår forhold hos tilskudsmodtageren, som afgørende ændrer forudsætningerne for udbetaling af beløbet, skal tilskudsmodtageren straks give Præsidiet meddelelse herom.

Når projektet er gennemført, skal tilskudsmodtageren indsende en beskrivelse af projektet og forløbet af arbejdet med det samt et projektregnskab med revisionspåtegning. Projektbeskrivelsen vil blive offentliggjort på Præsidiets hjemmeside, luther2017.dk

 

Folketingets støtte

Foruden de nævnte støttede projekter har Folketinget besluttet at udbyde tre millioner kroner til markering af 500-året for reformationen.

Se mere her.